Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство

Фирма Климатроник ЕООД се стреми да използва ефективни и иновативни методи и технологии в процеса на изграждане на възложените проекти в областта на водоснабдителни система и водни цикли. Основните методи който използваме са:

1. Използване на тръби от полиетилен
Тръбите, направени от полиетилен, имат някои общи характеристики, като ниска плътност, гъвкавост, добра химическа устойчивост, добра способност за спояване, добра устойчивост на земетресение, гладка вътрешна повърхност с отлична устойчивост на утаяване, одобрение за допир до храна, дълъг живот повече от 50 години, 100% рециклируеми.

Използваме тръби с размер от ф20 мм до ф1200 мм. При монтаж на тръбите, е важно те да бъдат поставени в изкоп с минимална дълбо-чина 45-60 см, в зависимост от зоната на замръзване. Монтажът на тръбите може да бъде извършен при температура на въздуха от -5°С. Има различни видове на свързване на тръбите.
Най-често използваните са, челно заваряване, електрофузионно заваряване, механично свързване.

2. Изграждане на системи от стоманени тръбопроводи

Стоманените тръби се считат за подходящи за изграждане на всякакъв вид тръбопроводи. Във водоснабдителните и канализационните системи те са широко използвани за изграждане на водопроводи. Използват се и за канализационни системи, като се считат за подходящо решение при изграждането на напорни участъци
В зависимост от начина на производство стоманените тръби обикновено се подразделят на шевни и безшевни. Основни техни предимства са много голямата якост, възможността за производство на тръби с голяма дължина, здравите връзки и относително малката грапавина на стените. Като основен техен недостатък може да се посочи неустойчивостта им на корозия, което налага предвиждането на външно и вътрешно антикорозионно покритие.

За присъединяване на стоманените тръби могат да се използват различни техники. Те се огъват сравнително лесно и могат да бъдат заварявани. Елементите със значителна дължина лесно се съединяват в здрави съединения, които позволяват кратко време на полагане на тръбопровод. Направените заваръчни съединения се проверяват щателно за откриване на обемни и плоски дефекти посредством радиографичен метод чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения.

Качественото, бързо и коректно изпълнение на възложените ни проекти, изграждат на фирмата репутация на сигурен партньор в реализирането на Вашите бизнес инвестиции в реални обекти.
При реализирането на проекти свързани с външни водопроводни системи се налага използването на тежка механизация за дейности, като изкопи и извозване на земни маси, превоз на големи товари, вертикални планировки и други.

Наши основни партньори за строителна механизация са:
Представяме Ви референтния си лист с част от нашите изпълнени проекти – направление инфраструктурно строителство:

Регионална система за управление на отпадъци – Велико Търново
Новата модерна система за управление на отпадъците на територията на няколко общини се разполага на 165 декара, а отпадъците, които ще се обработват на година ще са около 25 хил. тона. Системата отговаря на всички съвременни европейски практики, като е изграден пълне цикъл за обработка на сметта. В рамките на проекта беше включено и изграждането на екологосъобразно третиране и обезвреждане на цялото количество отпадъци, генерирани на територията на общините, като се спазва националното и европейско законодателство. Предимство на новото депо е, че всичко е събрано на едно място, и всички цикли на сепариране, компостиране и депониране ще бъдат извършвани на новото депо. Не на последно място по важност е и ограничаването на вредното въздействие върху атмосферният въздух, почвите и водите, като това ще доведе до повишаването качеството на живот.
В системата са включени различни по видове сгради за отделното депониране и сепариране на отпадъците, а именно сграда за компостиране, сграда за сепариране, склад за готов компост както и площадка за зреене на компостта.

Реконструкция на улична мрежа в Община Сухиндол
Описание: фрезоване и преасфалтиране. Изградена нова пътна конструкция на две основни пътни артерии при широчина на пътната настилка 6,00 м., като конструкцията се състои от конструктивни пластове пътнаоснова от несортиран трошен камък с дебелина 40 см. и два асфалтови пласта с дебелина по 8 см. или в други участъци по 4 см., направа на нови видими бордюри и разрушаване на стари , изградена нова подпорна стена с дължина 41 метра. Направа на тротоар от бетонови плочи, направа на дъждоприемни шахти и подвръзка с ревизионни шахти на съществуващ канализационен колектор за отводняване на улиците. Устройване на паркинг и направа на водостоци и подпорни стени.

Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр.Севлиево

Воден цикъл на гр. Етрополе

Воден цикъл на гр. Раковски

Воден цикъл на гр. Пирдоп
Воден цикъл на с. Белчин Баня

Реконструкция на топлофикационни трасета и участъци; гр.София и гр.Пловдив

ПСОВ гр. Габрово

ПСОВ гр. Видин

ПСОВ гр. Поморие

ПСОВ гр. Мездра

Регионална система за управление на отпадъци – Разлог
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в гр. Разлог. Проектът
се осъществява в момента. Основната цел на проекта е подобряване на околната среда в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Това ще стане възможно чрез развитие на екологичната инфраструктура за интегрирано управление, оползотворяване и третиране на отпадъците. За нуждите на проекта са извършени Инженеро – геоложки доклад и Хидроложки доклад, както и Хидроложко проучване и геодезическо заснемане на площадката. Изготвени са и предпроектни проучвания за обосновка избор на най-подходяща площадка от технико-икономическа гледна точка.
Изготвени са следните проекти:
-Външни връзки – външен водопровод, външно електрозахранване, довеждащ път
-Вертикална планировка, площадкови комуникации, сгради и съоръжения, технологичен проект.
– Управление на водите, План за техническа и биологична рекултивация, План за контрол и мониторинг, Авариен план

Участъци и трасета от газопреносната мрежа

Модернизация на компресорна станция „Лозенец

Реконструкцията на КС “Лозенец”, включва разширение на наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и американската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати.

Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Подмяна на преносен

(магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”” Строеж: Етап 3: „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово”

Газопроводният участък от кранов възел „Батулци“ до кранов възел „Калугерово“ – етап 3, е с дължина 13,152 км, диаметър DN700 и проектно налягане 54 bar. Извршените дейности са демонтаж на съществуващия газопровод и монтаж на новия в същата траншея. Изключение правят три участъка, в които новият газопровод се положи в отделна траншея, успоредно на съществуващия газопровод. Изградени са два кранови възела, които са разположени на новопроектирани площадки близо до съществуващите, както и станция за активна катодна електрохимична защита. За изпълнението на проекта бе използвана, следната техника:

– Мини верижен багер – JCB 8026 CTS – 2 бр;
– Верижен багер – JCB JS210NLCT4 – 2 бр;
– Челен товарач – LIOGONG CLG842III – 1 бр;
– Мини челен товарач – JCB SSL175 – 1 бр;
– Мини верижен багер – JCB 86C-1 – 1 бр;
– Багер товарач – JCB 4CX 14H4WA – 3 бр;
– Валяк – AMMANN ASC 110 – 1 бр;
– Валяк – AMMANN ARX 23 – 1 бр;
– Багер товарач – JCB 3CX 14MFWA – 2 бр;
– Самосвал – Mercedes-Benz Actros 4146 – 2 бр;
– Самосвал – Scania P 380 – 2 бр;
– Самосвал – Volvo Fm 13-380 – 2 бр;
– Булдозер – Cat D6R XL – 1 бр.